Warunkiem udziału w mistrzostwach jest:

a) terminowe zgłoszenie do 25.02.2021 na adres organizatora:
mpj2021.szklarska@gmail.com oraz sędziego głównego Rafała Siwika: rafal@siwik.pl – w zgłoszeniu do sędziego głównego obowiązkowo należy podać numer PESEL zawodnika.
Opłacenie wpisowego w wysokości 120 zł (kwota zawiera opłatę rankingową) na konto:
nr 83 1090 1900 0000 0001 4125 2331, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów. Tytuł
przelewu: MPJ 2021 + imię i nazwisko zawodnika. W przypadku wnoszenia opłaty za więcej niż 1
zawodnika należy pełen wykaz zawodników przesłać na wskazane wyżej adresy.
Nie należy łączyć opłaty wpisowego z opłatą za zakwaterowanie i wyżywienie;

b) posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dowodu tożsamości;

c) okazanie kopii dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rankingowej;

e) Lista uprawnionych zawodników znajduje się na stronie:

Mistrzostwa Polski Juniorów

f) Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie Mistrzostw Polski Juniorów
pod adresem: http://pliki.pzszach.pl/docs/regulaminy/regulamin_mpj_16_18.pdf

g) W przypadku nieparzystej liczby zawodników w grupie, po stwierdzeniu tego faktu
przez sędziego głównego zawodów podczas odprawy technicznej, Przewodniczący Komisji
Młodzieżowej lub osoba przez niego wskazana dopełnia listę uczestników jedną osobą do parzystości;

h) pisemne oświadczenie pełnoletniego opiekuna o opiece nad zawodnikiem przez całe zawody
dostarczonego na odprawie technicznej.

Leave a Reply